Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Escaperoom

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten met betrekking tot de Escape Rooms en/of (groeps)arrangementen, georganiseerd door Escape Den Bosch, Zuid-Willemsvaart 95, 5211 SC te 's-Hertogenbosch, hierna te noemen Escape Den Bosch onderdeel van The Box Company.

Artikel 1: Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

  • Escape Den Bosch: de medewerkers van Escape Den Bosch alsmede het bedrijf onderdeel van The Box Company B.V. gevestigd te Breda (KVK nummer 66370612);

  • Klant: de wederpartij van Escape Den Bosch, waarvoor Escape Den Bosch een uitje organiseert, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf of als privépersoon;

  • Deelnemer: natuurlijk persoon behorende tot de groep van de klant.

  • Uitje: het arrangement en/of de activiteit(en) welke door Escape Den Bosch aan de klant is aangeboden.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Een overeenkomst komt tot stand indien de klant een reservering plaatst via de website of mondeling (ook telefonisch) aan (de medewerkers van) Escape Den Bosch heeft laten weten definitief te willen boeken. Hierdoor gaat de klant een mondelinge overeenkomst aan.

Daarnaast komt een overeenkomst tot stand indien de klant een email stuurt naar Escape Den Bosch waarin hij/zij aangeeft definitief te willen boeken (boeken staat gelijk aan reserveren).

2.2 De overeenkomst is pas definitief als de aanvrager (de klant) hiervan een schriftelijke bevestiging per mail heeft ontvangen.

2.3 Degene die namens of ten behoeve van de groep of de overeenkomst aan gaat (de klant), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

2.4 Bij reservering gaat men automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

2.5 Degene die namens of ten behoeve van de groep of de overeenkomst aan gaat (de klant), is er verantwoordelijk voor dat alle individuen in het gezelschap (die deelnemen aan de geplande activiteit of arrangement) op de hoogte zijn van de algemene voorwaarden.

Artikel 3: Betaling

3.1 De klant dient te betalen zoals beschreven in de schriftelijke bevestiging van Escape Den Bosch naar de klant. Dit kan zowel op locatie per pin of contant zijn, als voorafgaand aan het uitje op factuur.

3.2 Bij betaling op factuur dient uiterlijk één week voor de datum van het geplande uitje te voldoen. Wanneer dit niet het geval is, behoud Escape Den Bosch het recht om de geplande activiteiten te annuleren. De gemaakte kosten voor voorbereiding van de activiteit worden eveneens in rekening gebracht bij de klant.

Artikel 4: Begin- en eindtijd

4.1 Niet later dan 5 minuten na de afgesproken tijd aanwezig zijn.

4.2 Wanneer de klant te laat arriveert bij de afgesproken locatie behoud Escape Den Bosch zich het recht om de activiteit te annuleren zonder restitutie van het daarvoor betaalde bedrag.

Artikel 5: Wijziging en/of annulering van de reservering

5.1 Het kosteloos annuleren van de reservering is mogelijk, de klant dient de wijziging uiterlijk 7 dagen voor de geplande reservering per mail door te geven aan Bossche Escape Room. Mocht dit niet het geval zijn, is Bossche Escape Room genoodzaakt om het bedrag van de Escape Room in rekening te brengen.

5.2 Het kosteloos wijzigen van het aantal deelnemers van de reservering (maximum afwijkpercentage van 25%) is mogelijk, de klant dient de wijziging uiterlijk 3 dagen voor de geplande reservering per mail door te geven aan Bossche Escape Room. Mocht dit niet het geval zijn, is Bossche Escape Room genoodzaakt om het bedrag voor de personen die niet aanwezig zullen zijn in rekening te brengen.

Artikel 6: Leeftijd

6.1 Spelers dienen een leeftijd van minimaal 16 jaar te hebben om zelfstandig de Escape Rooms te spelen. Spelers jonger dan 16 jaar dienen onder begeleiding van minimaal één volwassene te spelen.


Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 Deelname aan de arrangementen geschiedt op eigen risico. De opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolg van ongeval, verlies of diefstal veroorzaakt aan de deelnemers tijdens de arrangementen.

7.2 Het is voor Escape Den Bosch niet mogelijk enige aansprakelijkheid te aanvaarden voor schade of letsel, berokkend aan deelnemers aan een door Escape Den Bosch georganiseerd arrangement, ongeacht de oorzaak van deze schade of dit letsel.

7.3 Evenmin is Escape Den Bosch aansprakelijk voor verlies van eigendommen, geld inbegrepen.

7.4 Escape Den Bosch aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de door de deelnemers reeds gemaakte kosten als premies voor verzekeringen etc. indien een reservering niet kan doorgaan.

7.5 Indien Escape Den Bosch ten gevolge van overmacht (in brede zin) geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen kan voldoen, zal Escape Den Bosch er ondanks de situatie alles aan doen om er toch een succesvol evenement van te maken. Indien er extra kosten gemaakt zullen worden, zal dit verrekend worden in de nacalculatie.

7.6 Escape Den Bosch behoud zich het recht om eventuele schade die veroorzaakt is door de klant te verhalen op de klant.

7.7 Bij diefstal is Escape Den Bosch genoodzaakt om de politie in te schakelen. 

Artikel 8: Privacy

8.1 Tijdens het spelen van Escape Rooms is het noodzakelijk de deelnemers te monitoren met behulp van camera’s. Escape Den Bosch maakt hier geen opnamen van en zal deze ook niet openbaar maken.

8.2 Bij reservering wordt de klant automatisch opgenomen in het klantenbestand, Escape Den Bosch zal zorgvuldig met deze gegevens omgaan volgens de nieuwe AVG. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de communicatie en betaling van de geplande activiteiten. Deze gegevens worden tot maximaal 2 jaar na de reservering bewaard.

Artikel 9: Toegang tot de Escape Room

9.1 Escape Den Bosch behoud zich het recht om personen onder invloed van alcohol of drugs de toegang tot de Escape Room te weigeren.

Artikel 10: Geheimhouding

10.1 Het is verboden om enige informatie wat betreft de Escape Rooms openbaar te maken. Zo kan Escape Den Bosch de kwaliteit van de Escape Rooms waarborgen en blijft het leuk voor iedereen.

10.2 Het is verboden foto’s of video-opnames te maken tijdens het spelen van de Escape Rooms.